Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL đã được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2024 tại hội trường Công ty số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đại hội vinh dự đón tiếp Ông Nguyễn Phú Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, Bà Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP, Ông Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP và các Ông/Bà đại diện các Ban, các tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty tham dự Đại hội.
Đại hội có sự tham dự của 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.228.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,43% tổng số cổ phần có trên danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, chốt tại thời điểm ngày 08/3/2024.
Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Ông Nguyễn Phú Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, đại diện cổ đông nắm giữ 89,37% cổ phần của Công ty.
Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình:
– Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kế hoạch, định hướng, nhiệm vụ năm 2024;
– Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
– Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán;
– Tờ trình kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2024;
– Tờ trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024;
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023: 08% và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024; 
– Tờ trình về ký kết giao dịch với người có liên quan, các Công ty con của Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP;
– Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
– Đại hội đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.
– Đại hội đã phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội – VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 và chúc mừng bà: Đinh Thị Thùy Trang, số phiếu bầu 8.228.350, đạt 99,996%/cổ phần biểu quyết dự Đại hội.
Một số hình ảnh tại đại hội:

Bài viết bạn có thể quan tâm