Hoạt động chung

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động

1. Vị trí, số lượng, tiêu chuẩn tuyển dụng + Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh. + Nhiệm vụ: Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh và một số công việc khác do Trưởng các phòng, đơn vị phân