Công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL xin gửi Quý cổ đông HMG về công bố thông tin thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

CBTT xin xem chi tiết tại đây

Bài viết bạn có thể quan tâm