Công bố thông tin nghị quyết của HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng hạn mức năm 2024 với các tổ chức tín dụng

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội xin gửi Quý cổ đông HMG về Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2024 với các tổ chức tín dụng

CBTT xin xem chi tiết tại đây

Bài viết bạn có thể quan tâm