Cơ cấu Tổ chức

A. KHỐI VĂN PHÒNG:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

 Điện thoại     : 

 Email: tochuchanhchinh@hns.com.vn

 2. Phòng Đầu tư – Dịch vụ

 Điện thoại     : 

 Email: dautudichvu@hns.com.vn

3. Phòng Tài chính – Kế toán

 Điện thoại     :                                   Fax: 0243.8522523

 Email:  taichinhketoan@hns.com.vn

4. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

 Điện thoại     :                                   Fax: 0243.8524155

 Email: kehoachkinhdoanh@hns.com.vn

5 -Tổ Kinh doanh Phụ tùng

  Địa chỉ: 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

 Điện thoại: 0243.9342684               Fax: 0243.9364131     


B. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ:

1 – Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí  số 1    

 Địa chỉ: Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

 Điện thoại: 0243.6884295               Fax: 0243.6882806

 Email: xinghiep1@hns.com.vn

 2 -Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí  số 2

 Địa chỉ: 192 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 Điện thoại: 0243.7655325               Fax: 0243.7655326        

 Email: xinghiep2@hns.com.vn

 3 -Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí  số 6

 Địa chỉ: Số 53 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

 Điện thoại: 0243.8273123              Fax: 0243.8273123       

 Email: xinghiep6@hns.com.vn

4 -Xí nghiệp Kinh doanh Thép Hình

 Địa chỉ: Số 53 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

 Điện thoại: 0243.8772224              Fax: 0243.8772237

 Email: xinghiepthephinh@hns.com.vn

5 – Xí nghiệp Kinh doanh Thép Chuyên dùng         

 Địa chỉ: Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

 Điện thoại: 0243.6320306              Fax: 0243.6320311

 Email: xinghiepchuyendung@hns.com.vn

6 – Chi nhánh tại Hải Phòng        

Địa chỉ: Số 67 Ngô Quyền, Máy Chai, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0313.765314                 Fax: 0313.837475

Email: chinhanhhaiphong@hns.com.vn