Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  Cập nhật: 28/04/2021
  Lượt xem: 1172
            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đã được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại hội trường Công ty số 20 Tôn Thất Tùng - Phường Khương Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội.
            Đại hội vinh dự đón tiếp Ông: Đinh Văn Tâm - Thành viên HĐQT Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP và các Ông/Bà đại diện các Ban, các tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty tham dự Đại hội.
            Đại hội có sự tham dự của 53 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.241.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,57 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội có tên trên danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được chốt ngày 15/3/2021, trong đó có 05 đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP nắm giữ 89,37% cổ phần tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel.
            Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình:
            -  Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2020;
            -  Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025;
            -  Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty và báo cáo nhiệm kỳ 2016-2020;
            -  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán;
            -  Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2021;
            -  Tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021;
            -  Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
            - Tờ trình ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP
            -  Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
            -  Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
            -  Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
            -  Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
            - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
            - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
            - Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
            Đại hội đã phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Công Dũng - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Huy Thành - Tổng giám đốc Công ty đã tiếp thu và giải đáp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
             Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty; giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đảm bảo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.
            Một số hình ảnh tại Đại hội:

  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/