Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
  Cập nhật: 22/06/2020
  Lượt xem: 860
            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel đã được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại hội trường Công ty số 20 Tôn Thất Tùng - Phường Khương Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội.
            Đại hội có sự tham dự của 48 cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 8.243.350 cổ phần, chiếm 91,95 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông” được chốt ngày 15/5/2020, trong đó có 4 đại diện vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP nắm giữ 89,37% cổ phần tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel.
            Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình:
            -  Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
            -  Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty;
            -  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;
            -  Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
            -  Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2020;
            -  Tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2020;
            -  Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
            Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Phạm Công Dũng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã tiếp thu và giải đáp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, đồng thời thông tin chia sẻ với các cổ đông về những vấn đề khó khăn của Công ty trong hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh thị trường thép bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
            Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
            Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty; giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đảm bảo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.
            Một số hình ảnh tại Đại hội:

   
  Ông Phạm Công Dũng - Bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày
  Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội  Ông Vũ Khắc Hoàng - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
  về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020  Bà Dương Thị Phương Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020  Kiều Thị Thu Hương - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty
  trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền bế mạc đại hội
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/