Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Cập nhật: 11/04/2019
  Lượt xem: 2307
            Để tổng kết, đánh giá, báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 04 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty số 20 Tôn Thất Tùng – Hà Nội.
            Đại hội có sự tham dự của 77 cổ đồng, sở hữu và đại diện cho 8.327.550 cổ phần, chiếm 92,53% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.
  Tham dự Đại hội còn có đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, cổ đông đang nắm giữ 89,37% cổ phần của Công ty: Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Bà Phạm Thu Hiền Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Ông Phạm Thanh Sơn Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty và các ban nghiệp vụ Tổng Công ty.
             Về phía Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel, có bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Công Dũng - Bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc và các quý vị Cổ đông của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2019 của Đại hội đồng cổ đông” được chốt ngày 15/3/2019.
             Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình:
             -  Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
             -  Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty;
             -  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
             -  Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2019;
             -  Tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2019;
             -  Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
             -  Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
        Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
            Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp lúc 11:00 cùng ngày./
           
            Một số hình ảnh tại Đại hội:
   
   

  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT phát biểu điều hành Đại hội  Ông Phạm Công Dũng - Bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày
  Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội  Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
  về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
  năm 2019  Bà Dương Thị Phương Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019


   
  Bà Đặng Thị Yến - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty
  trình bày Báo cáo 
  tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán  Ông Nguyễn Bá Quang - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình: 
  Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2019; 
  Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2019 và Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018  Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam, 
  đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước phát biểu ý kiến
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/