Thông báo của VSDC về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL xin gửi tới toàn thể quý cổ đông HMG công bố thông tin thông báo của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT xin xem chi tiết tại đây

Bài viết bạn có thể quan tâm